Polityka Prywatności

 

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma: Nadotech Sp. z o.o.
  2. Kontakt: aby się z nami skontaktować napisz do:

Adres e-mail: info@nadowski.pl

Adres pocztowy: Nadotech Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Rybna 34

  1. Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikujące i kontaktowe niezbędne do realizacji umów
  2. Celem przetwarzania danych osobowych: realizacja zawartych umów, umożliwienia świadczenia usług droga elektroniczną, korzystania z NadowskiNET – Prywatnej Sieci Stacji referencyjnych, dokonywania transakcji w naszym sklepie internetowym www.sklep.nadowski.pl, realizacji usług serwisowych sprzętu pomiarowego i rozwiązywania problemów technicznych, przedstawianie ofert na produkty lub usługi.
  3. Informację o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: banki, biuro rachunkowe obsługujące Administratora, Nadowski Sp. z o.o., GEODEZJA Tadeusz Nadowski.
  4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania danych,

c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

e) przenoszenia swoich danych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia.
  2. W przypadku osób upoważnionych przez klientów lub dostawców źródłem pochodzenia danych są osoby, których dane dotyczą lub klienci lub dostawcy w imieniu których działają.
  3. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.