Regulamin sklepu internetowego Nadotech Sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Nadotech Sp. z o.o. dostępny pod adresem internetowym http://nado-tech.pl/sklep/, prowadzony jest przez  Nadotech S. z o.o. z siedzibą w 43-100 Tychy ul. Rybna 34  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS ul. Lompy 14, 40-040 Katowice,  pod numerem KRS: 0000077284, NIP 6461019648, REGON 272881277.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Dni robocze – oznacza okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Dostawcę, która polega na  dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Produktów określonych w złożonym zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie Dostawy Produktów, którym może być:
a) Firma kurierska
b) Poczta Polska S.A.
4. Formularz rejestracji – oznacza formularz dostępny za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta Klienta.
5. Formularz zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
6.  Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych bądź innych wskazanych podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
7. Klient – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być zawierane umowy na odległość, bądź z którym może zostać zawarta umowa sprzedaży.
8. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Konto – oznacza chronione Hasłem indywidualne Konto Klienta w Sklepie Internetowym, uruchomione na jego rzecz przez Sprzedawcę, pod dokonaniu rejestracji przez Klienta, w którym gromadzone są jego dane  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
10. Koszyk – oznacza element Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane do zakupu przez Klienta Produkty, a także dzięki któremu istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt – oznacza przedstawioną i dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą  lub usługę będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
12. Przedsiębiorca – oznacza  osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową która korzysta ze sklepu.
13. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
14. Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem http://nado-tech.pl/sklep/, za pośrednictwem której prowadzi on Sklep Internetowy.
15. Sprzedawca – oznacza Nadotech sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach, ul. Rybna 34, kod pocztowy 43-100, NIP 6461019638, REGON 272881277.
16. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktu zawieraną bądź zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie, a także stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło.
17. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
18. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów, bądź ze Sprzedawcą, przez które Klient zobowiązuje się do zapłacenia umówionej kwoty jako zapłaty za  zamówione produkty.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 43-100 Tychy ul. Rybna 34
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@nado-tech.pl
3. Numer telefonu/faxu Sprzedawcy: 32 227 11 56 / 32 327 47 75
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 97 1050 1399 1000 0007 0152 4357 ING Bank Śląski
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila Firefox, Safari, Opera,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Wyłącznie Sprzedawcy przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, w tym do zdjęć, logotypów, wzorów oraz formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu. Wyłączeniu podlegają jedynie niektóre zdjęcia oraz logotypy, do których prawa przysługują podmiotom trzecim, a umieszczane są na Stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach prezentacji określonych Produktów.
4. Polityka plików ‘’cookies’’:
Sklep internetowy korzysta z plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Pliki te w żaden sposób nie naruszają ani nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego Klienta oraz nie dokonują zmian w konfiguracji tych urządzeń ani w zainstalowanym na nich oprogramowaniu. Klient może wyłączyć mechanizm plików ‘’cookies’’ z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na swoim urządzeniu końcowym, jednakże Sprzedawca podkreśla, że działanie takie może skutkować utrudnieniami bądź uniemożliwieniem w zakresie korzystania ze strony internetowej Sklepu.

5. Sprzedawca w żadnym zakresie nie zezwala na wykorzystywanie zasobów Sklepu Internetowego oraz jego funkcji w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interesy Sprzedawcy.
6. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

8. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) cenę stanowi łączna cena obejmująca wszystkie płatności za przyjęty okres rozliczeniowy.
9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

1. W celu utworzenia Konta w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– telefon kontaktowy,
– adres korespondencyjny.
2. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.
3. Dokonanie rejestracji i założenie Konta w Sklepie Internetowym nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez Stronę Internetową Sklepu przez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5. Zakładając Konto w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i reprezentowanych przez siebie podmiotów.
6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. Wszelkie informacje umieszczane za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz tylko zaproszenie Klientów do składania propozycji zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d) w przypadku korzystania z możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
g) Sprzedawca zastrzega, że w szczególnych wypadkach dostępność Produktów  zamówionych  przez Klienta bądź ich ilość może być ograniczona, o czym Klient jest natychmiastowo informowany przez Sprzedawcę.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-100 Tychy ul. Rybna 34.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność przy odbiorze
b) Płatność za pobraniem
c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d) Płatności elektroniczne
e) Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz warunki stosowania powyższych metod płatności znajdują się za stronie internetowej Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w terminach wskazanych w   § 9 ust. 3 zamówienie zostaje anulowane, przez co rozumie się rozwiązanie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z przyczyn leżących po stronie Klienta.
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy wszystkich zamówionych produktów jest najdłuższy podany termin.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
11. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) ponosi Klient i są one  wskazywane na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
14.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części dostawy.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty (listem poleconym), faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Rękojmia

1. Umową Sprzedaży mogą być objęte  Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12
Gwarancja

1. Nowe Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Produktu.
2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy także kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie Internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów dostarczanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Sprzedawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, jednakże w przypadku umów zawieranych z Klientem będącym Przedsiębiorcą, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody w granicach rzeczywiście poniesionej straty przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny z dnia  23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), ; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
5. W wypadku zaistnienia sporu wynikającego z zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem  14 kwietnia 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.